No 1448

   Heden den derden April negentien honderd een den voormiddags om tien uren
   te Hardenberg, ter sterfhuize van natemelden echtelieden ten
   verzaake en in tegenwoordigheid van
1 Hendrik Jan Kremer landbouwer wonende te Stad Hardenberg uit
   eigen hoofde en tevens als gemachtigde van Albert Kremer fabrieksarbeider
   wonende te Enschede, krachtens onderhandse akte van volmachtig
   hing den dertigsten Maart laatstleden die na door den lasthebber in
   tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten
   blijke daarvan door hem met de getuigen en mij notaris getekend te zijn
   aan deze minuut zal worden vastgehecht, ten einde gelijktijdig daarmede
   ter registratie te worden aangeboden___________________________
2 Gerrit Kremer landbouwer wonende te Stad Hardenberg_____________
3 Hendrik Kremer landbouwer wonende aldaar_____________________
4 Derk Meier landbouwer wonende te Heemse gemeente ambt Hardenberg als
    in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met Grietje Kremer
5 Maria Kremer landbouwster wonende te Stad Hardenberg weduwe van Hen-
   drik Jan Heils uit eigen hoofde en als moeder en wettige voogdes van hare
   nog minderjarige kinderen genaamd Roelof en Gerhardus Heils
   uit haar huwelijk met wijlen haren voornoemden echtgenoot geboren
6 Hendrik Jan Woelders landbouwer wondende te Stad Hardenberg in zijne
   hoedanigheid van toeziend voogd over die minderjarigen
   Ben ik Frederik Stuart, Notaris ter standplaats Heemse, gemeente
   Ambt Hardenberg in tegenwoordigheid van Peter Willering schoenma-  
   ker wondende te Stad Hardenberg en Hendrik Jan Grooten notarisklerk
   wonende te Heems gemeente Ambt Hardenberg, als mij notaris bekende
   getuigen
   tot bewaring der rechten van partijen en alle belanghebbenden
   overgegaand tot de inventarisatie of beschrijving van al het geen
   behoort tot – of betrekking heeft op de nalatenschappen van wylen
   de echteleiden Roelof Kremer Gerritszoon en Hendrika Boers
   beide gewoond hebbende te Stad Hardenberg en aldaar overleden
   en de tusschen deze echtelieden bestaan hebbende huwelijksgemeenschap.
   Vooraf werd door de partijen te kennen gegeven:_____________________
   dat gemelde erflater onder de tegenwoordige wet in algehele ge-  
   meenschap van goederen met elkander zijn gehuwd geweest
   dat op den zevenen twintigsten September achtienhonderd vier en negentig
   de erlater Roelof Kremer is overleden, die bij zijn testament op den
   zes en twintigsten September achtienhonderd vier en negentig voor mij
   Notaris geparafeerd het levenslange vruchtgebruik zijner gehele nalaten-
   schap heeft gelegateerd aan zijne voormelde echtgenoote Hendrika
   Boers, welk vruchtgebruik thans met haren dood is vervallen, en wydens
   tot enige erfgenamen bij versterf heeft achtergelaten zijne zes uit
   voormeld huwelijk geboren kinderen Hendrik Jan – Albert – Gerrit –
   Hendrik – Grietje en Maria Kremer voormeld elk voor een zesde
   gedeelte__________________________________________
   dat op den tienden Maart negentien honderd een gemelde Hendrika
   Boers is overleden, die krachten haar testament op den twaalfden
   Mei achttien honderd zevenennegentig mede voor mij notaris geparfeerd
   tot enige erfgenamen achterlied haar zoon Hendrik Jan Kremer
   voor drie achtste gedeelte en hare vijf overige kinderen Albert –
   Gerrit – Hendrik – Grietje – en Maria Kremer elk voor een acht-
   ste gedeelte_________________________________________
   dat het erfdeel van gemelde Maria Kremer in hare ouderlijkde
   nalatenschappen evenwel is gevallen in de gecontinueerde ge-
   meenschap van goederen, die tusschen haar en haren op

 

{gallery}article-44/akte-1448-1{/gallery}

 

   den veertienden Augustus achttien honderd twee
   en negentig te Stad Hardenberg ab intestato over-
   leden echtgenoot Hendrik Jan Heils bestaan heeft
   aangezien zij verzuimd heeft te voldoen aan het
   voorschrift van artikel 182 van het Burgelijk Wetboek om
   een inventaris van de gemeenschap te doen opmaken
   dat in den gemeenschappelijken boedel van de erflaten Roelof
   Kremer en Hendrika Boers, voor de helft ieders nalatenschap
   wetmakeende, alzoo gerechtigd zijn Hendrik Jan Kremer voor
   dertien achtenveertigste (13/48) Albert – Gerrit – Hendrik – en
   Grietje Kremer elk voor zeven achtenveertigste (7/48), Maria
   Kremer voor zeven zesenegentigste (7/96) en hare beide kinde-
   ren Roelof en Gerhardus Heils te zamen voor de overige zeven
   zesennegentigste (7/96) gedeelten______________________  
  dat deze beschrijving zal geschieden volgens aanwijzing en op
  gaaf van den rekurrant Hendrik Jan Kremer, als den boedel
  in zijn bezit en onder zijne bewaring hebbende, terwijl de waar-
  deering der daarvoor vatbare roerende goederen zal plaats heb-
  ben door den Heer Herman Wilhelm Weitkamp Koopman
  wonende te Stad Hardenberg,  als deskundige, daartoe door par-
  tijen gekozen in die hoedanigheid door den Heer Kantonrechter
  te Ommen beedigd, en ter uitvoering van de hem opgedragen
  taak mede alhier tegenwoordig_________________________
  Er is daarop tot de beschrijving overgegaan in maniere als
  volgt:_____________________________________________
  _________________Roerende goederen_________________
  gevonden in het sterfhuis op de volgende plaatsen___________
  ___________________In de keuken_____________________
  Een tafel en vier stoelen geschat op drie gulden_________f      3,=
  een spiegel schilderij en gordijn op twee gulden vijfentwin-
  tig cent____________________________ _____________    2,25
  een klok op zes gulden _____________________________    6,=
  twee kasten op tien gulden__________________________   10,=
  eenig aardewerk en een lamp op vier guldenvijfentwintigcent__  4,25
  eenige potte lepels en vorken op vijfgulden vijftigcent________  4,50
  eenige katoenen bedlakens op vier gulden_______________    4,=
  twee bedden met toebehoren op tweeenvijftiggulden_______  52,=
  eenige kleederen en lijfstoebehoren en huis voorraad op
  achttien gulden___________________________________   18,=
  een partij eet – en pootaardappelen op zestien gulden______   16,=
  een ijzeren pot en ketel op vier gulden vijftig cent__________     4,50
  een kacheltje op twee gulden________________________       2,=
  ___________________Op de deel
  drie koeien te zamen op tweehonderd zestig gulden _____     260,=
  tien kippen en een haan op vijf gulden_________________        5,=
  een fornuispot op vier gulden________________________       4,=
  een kom, tobben en een trog op vijfgulden vijftigcent______        5,50
  een partijtje gedorschte rogge op twaalf gulden__________      12,=
  een partij hooi en stroo op achtentwintig gulden__________      28,=
  een wiel, een haspel en eenig deelgereedschap te zamen op
  vijf gulden_______________________________________       5,=
  een wagen op veertien gulden_______________________     14,=
  __________________In de schuur___________________
  een wan en een strijbak op een guldenen vijftig cent_______        1,50
  drie biggen op vijfentwintiggulden_____________________      25,=
  Totaal vier honderd zeven en tachtig guldenvijfenzeventig cent f 487,75

 

{gallery}article-44/akte-1448-2{/gallery}

   ________________Onroerende goederen_____________________
   alle onder de gemeente Stad Hardenberg
1 Tweehonderd negen en zeventig driehonderdtwintigste (279/320)
   onverdeelde aandelen in een huis en erf met bomen en grasland
   Kadastraal bekend sectie A nommers 195a, 953 850 en sectie
   C nummers 109 en 124 te zamen groot een hectare zeven aren een
   en zeventig centiaren, van welk onroerend goed de overige eenen
    veertig drie honderd twintigste (41/320) aandelen behoren aan Mar-
   ten Kremer landbouwer wonende te Stad Hardenberg___________
2 Onderhandene percelen bomen en grasland tuin heide en veengrond
   Kadastraal bekend in Sectie A nommers 865 454 733 326 786
   1632 576 1016 en sectie C nommers 1055 1054 560 561 en 563
   te zamen groot een hectare achtenzestig arenzeventachtig
   centiaren_____________________________________________
3 Een schuur met grond op de Doelen Kadastraal bekend Sectie A
   nommer 1528 groot een are veertig centiaren staande bij het Ka
   daster abusief te name van Harm Jan van Loo_________________
 _________________________Schulden_____________________
1 Een hypothecaire Schuld wegen geleend geld aan H Roelofs te
   Radewijk groot in Kapitaal driehonderd gulden_____________  f 300.
   rentende vier percent per jaar op een Januari ver………..
   nende welk rent is aangezuiverd tot een Januari
   negentienhonderd. _________________________________
2 Een schuld wegens geleed geld aan dezelfde groot
   in Kapitaal honder gulden. ___________________________    100=
   rentende alvorn welke rente is aangezuiverd ook tot
   een Januari negentiend honderd. ______________________
3 Aan H W Weitkamp te Stad Hardenberg wegens geleverde
   goederen honderd gulden acht cent.____________________    100,08
4 Aan Docter van der Veen thans te Nijverdal voor….. ..
   geneeskundige hulp veertig gulden. ____________________      40,=
5 Aan Docter van Maunen te Gramsbergen ter zelfde ga…
   twintig gulden. _____________________________________     20,-
6 Aan J G Makkinga te Stad Hardenberg voor geleverde
   Winkelwaren vijfentwintig gulden ________________________    25,=
7 Aan L Brand te Stad Hardenberg voor geleverd timmer
   werk acht gulden ____________________________________     8, =
_______Totaal  dezer schulden vijfhonderd drieennegentig
_______ gulden acht cent_____________________________ f   593,08
  Niets meer op te geven zijn wat beschreven zou moet-
  en worden is deze boedelbeschrijving gesloten en heeft
  de rekurrant aangegeven in handen van mij notaris den
  eed afgelegd, dat ij niets, wat tot den onderhavigen
  boedel is behorende, heeft verzwegen of verduisterd en
  ook gezien heeft of weet dat iets verduisterd is
  geworden________________________________________
  en zijn de beschreven roerende goederen inmiddels
  gelaten in het bezit en onder de bewaring van den rekur
  rant Hendrik Jan Kremer, die dit erkende en ver-
  klaarde die goederen te zullen opleveren wanneer en
  aan wien dit zal blijken te bekomen.____________________
  Met deze boedelbeschrijving is gewacht tot des middags
  ten twaalf uren ____________________________________
  ______________Waarvan deze akte___________________
  is opgemaakt in minnuut, op tijd en plaatse en in het
  hoofd daar is  ………………………, in tegenwoordigheid ter aldaar

 

{gallery}article-44/akte-1448-3{/gallery}

    genoemde getuigen_________________________________
  En is den akte onmiddelijke na voorlezing door de
  comparanten en door schatter der roerende goederen, alle
  aan mij notaris bekend, beneven de getuigen en mij
  notaris ondertekend

  H G Kremer
  G Kremer
  H Kremer
  D Meier
  Maria Kremer
  H J Woelders
  W H Weitkamp
  P Willering
  H J Grooten         
                                                                    F Stuart
                                                                    Notaris

 

{gallery}article-44/akte-1448-4{/gallery}

 

Volmacht

De ondergetekenden
1             Hendrik Kremer landbouwer wonende te Stad Hardenberg
2             Derk Meier landbouwer wonende te Heemse, gemeente ambt
                Hardenberg als in algehele gemeenschap van goederen gehuwd
                met Grietje Kremer
3             Maria Kremer landbouwster wonende te Stad Hardenberg
                weduwe van Hendrik Jan Heils, uit eigen hoofde en als moeder
                en wettige voogdes voor hare beide minderjarige kinderen
                genaamd Roelof – en Gerhardus Heils, uit haar huwelijk
                met wijlen haren voornoemden echtgenoot geboren
4             Hendrik Jan Woelders landbouwer wonende te Stad Harden-
               berg in zijne tegenwoordigheid van toeziend voogd voor de minderjarige
               kinderen bij deze volmacht te geven aan Hendrik Jan
               Kremer landbouwer wonende te Stad Hardenberg
               Speciaal om hen ondergetekenden uit eigen hoofde en in voor-
                schreven kwaliteit te vertegenwoordigen en hun belangen waar
                te nemen bij de Scheiding en Verdeling van den gemeenschappelijken
                boedel van wijlen de echtelieden Roelof Kremer Gerritszoon en Hen-
                drika Boers beide gewoond hebbende te Stad Hardenberg en aldaar over-
                leden voorzet van hunne nalatenschappen, het aan de ondergetekenden
                toekomende aandeel in dien boedel in ontvangst te nemen
                en daarvoor kwijting en décharge te verleenen, dat aan anderen
                toebedeelde af te staan en daarvoor kwitantie te vragen, alle
                ter zake voorschreven noodige akten en stukken te parferen
                en te tekenen en verder al datgene meer te doen en te ver-
                richten wat noodig mocht zijn en de lasthebber in het belang
                van de lastgevers en voormelde minderjarigen nuttig en
                raadzaam mocht oordeelen, alles met de macht van
                substitutie onder belofte van goedkeuring en verband als
                naar de wet
                                               Getekend den 30 April 1900 en een

Voor echt erkend                                                              x H Kremer
                H J Kremer                                                        x D Meier
                J J Arendsen                                                     x Maria Kremer
                H Brink                                                                x H J Woelders
                F Stuart
                               Notaris

 

{gallery}article-44/akte-1448-5{/gallery}

 

Leges

{gallery}article-44/akte-1448-6{/gallery}